Sambata, Mai 12, 2007, 10:16 PM 

Ereziile ecumenismului - Sapte zile in Babilonul antihristic
     media: 3.67 din 3 voturi

EREZIILE ECUMENISMULUI – ŞAPTE ZILE ÎN BABILONUL ANTIHRISTIC

În afara Ortodoxiei celei adevărate, întunericul creşte cu repeziciune


Mărturisitor Ortodox


"Auzim întotdeauna în Simbolul Credinţei, Crezul nostru Ortodox, că noi creştinii ortodocşi suntem Una, Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică. Una, nu o sută. Băgaţi de seamă! Vai şi amar de cei care s-au despărţit de Biserica lui Hristos. Nu există o mie de Biserici! Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă, în întreaga lume!" (Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa).

Aşadar, acesta este adevărul exprimat, de-a lungul veacurilor de toţi Părinţii Bisericii Ortodoxe, adevăr care astăzi este deseori neglijat de întreaga suflare ortodoxă: ierarhi, preoţi, teologi, intelectuali, urmaţi îndeaproape, în ultima vreme, şi de credincioşii din popor. Fără acest adevăr sunt de prisos toate ostenelile noastre trupeşti şi intelectuale, sunt zadarnice toate faptele bune bisericeşti, ori nu; căci deşi importante pentru dobândirea mântuirii, acestea, nu sunt suficiente dacă sunt săvârşite în afara dreptei credinţe. Astfel, înţelegem că suntem datori să trezim însufletele eterodocşilor „neliniştea cea bună" (Sfântul Paisie Aghioritul), pentru ca aceştia, venind la Ortodoxie să-şi părăsească propriile rătăciri, spre a găsi calea mântuirii. Fără acest gând nu sunt justificate defel întâlnirile ortodocşilor cu eterodocşii, declaraţiile reciproce, în care şi unii şi alţii îşi făgăduiesc reciproc prietenia, iubirea, toleranţa, comuniunea, şi alte basme, etc. etc., încălcând adevărurile de credinţă ortodoxă. Aceste principii dulcege nu fac decât să smintească sufletele credincioşilor de Ortodoxia mărturisitoare a Sfinţilor Părinţi.

Acest fapt se petrece anual, timp de o săptămână, în luna ianuarie, prin mijlocirea „Octavei de rugăciune" sau a „Săptămânii de rugăciuni în comun", pe întreg cuprinsul ţării, prilej cu care creştinii ortodocşi se roagă împreună cu ucenicii eretici ai papei.

Ce se întâmplă în culisele Bisericii Ortodoxe

Preoţi şi creştini ortodocşi cunoscători, trăitori şi mărturisitori ai Ortodoxiei, asistăm la abateri de la poruncile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, încălcări ale dogmelor şi canoanelor ce străjuiesc ortodoxia credinţei, abuzuri care îngrădesc vieţuirea monahală, concesii făcute duhului lumesc, mergând până la identificarea Bisericii cu instituţiile seculare ale statului nihilist-antihristic.

"Credinţa noastră este dreapta mărturisire a Părinţilor noştri. Cu ea, noi nădăjduim să ne înfăţişăm înaintea Domnului şi să primim iertarea păcatelor; iar fără ea nu ştiu ce cuvioşie ne-ar putea izbăvi de chinul cel veşnic" (Sfântul Ierarh Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului)

Şapte zile în Babilonul antihristic (Săptămâna de rugăciune în Comun)

De ceva timp încoace, sufletele cele binecredincioase ale Bisericii Ortodoxe Române sunt supuse la o grea încercare duhovnicească, prin ademenirea către aşa-numitele manifestări de „apropiere" urmată de rugăciuni pentru „unitatea în credinţă", o perfidă chemare la trădarea Ortodoxiei şi a lui Hristos, ce se face auzită mereu la fiecare sfârşit al lunii ianuarie.

Timp de şapte zile, în a doua jumătate a lunii ianuarie, se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării o mişcare ce se doreşte a fi harismatică prin ţelul pe care şi-l impune: unirea Bisericii Ortodoxe cu „fraţii" catolici, protestanţi şi păgâni. În toată această perioadă se fac solemne procesiuni de stradă, la care se îmbulzesc cei amăgiţi de unitate, se fac alternativ slujbe cu ectenii şi rugăciuni în bisericile ortodoxe, apoi în lăcaşurile catolice şi protestante, încheiate cu predici ţinute ori de eretici între ortodocşi, ori de preoţii ortodocşi între eretici.

Dar cât de iubite de Hristos sunt asemenea atitudini vom arăta prin însăşi cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, singurii neînşelaţi şi cu adevărat mărturisitori ai adevăratei credinţe.

Numai în Biserica Ortodoxă găsim toate Tainele cele Sfinte necesare mântuirii sufletelor noastre

De-a lungul celor 2000 de ani de existenţă, numai credinţa ortodoxă şi-a păstrat neschimbată Predania Sfinţilor Părinţi, precum şi Dogmele Bisericii Ortodoxe. Doar Biserica Ortodoxă se ocârmuieşte după cele Şapte Soboare a Toată Lumea, numai Biserica Ortodoxă păstrează neschimbate scrierile Sfinţilor Părinţi, doar în Biserica Ortodoxă se ţin slujbele primelor veacuri. Şi pentru aceea, numai în Biserica Ortodoxă găsim toate Tainele cele Sfinte necesare mântuirii sufletelor noastre. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată şi neîntinată, doar Biserica Ortodoxă a dăruit lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, numai Biserica Ortodoxă va fi singura ce va purta război împotriva "bisericilor" ce vor încerca să o uzurpe.

Drept aceea doar noi credincioşii ortodocşi mărturisim despre Biserică în Crez ca fiind: Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Precum un singur crez este, tot aşa doar o singură Biserică, al cărei cap este Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim în crez două Biserici, doi hristoşi, două botezuri, pentru că avem - ca şi Sfinţii Apostoli - un Domn, o Credinţă, un Botez - cel Ortodox. Toată învăţătura şi predania Bisericii viază şi se mărturiseşte în Crezul Ortodox, crez pe care nu se-ncumetă să-l rostească nimeni din cei ce aparţin altor "credinţe", adunaţi de-a valma cu prilejul săptămânii pentru "rugăciune şi unitate".

Nu ne înjugăm la jug străin cu cei necredincioşi, fiindcă lumina nu are împărtăşire cu întunericul

Spre lămurirea celor aflaţi în întunericul necredinţei, al ereziilor papilor catolici, şi a înşelătorilor sectanţi, dar şi a creştinilor ortodocşi derutaţi de acest ecumenism otrăvitor, Sfântul Apostol Pavel (+64) dorind ca ucenicii săi în Hristos, creştinii, să fie păziţi de comuniunea cu credincioşii vreunor culte şi confesiuni, ne îndeamnă: „Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul şi ce învoire este între Hristos şi Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios?" (II Corinteni 6: 14,15). „Ei mărturisesc că-1 cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc" (Tit 1: 16). „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de el însuşi osândit!" (Tit 3: 10,11). „Nu vă lăsaţi înşelaţi! Însoţirile rele strică obiceiurile bune!" (I Corinteni 15: 33)

Din păcate, cultele protestante şi romano-catolicii nu-şi dau seama că Biserica lui Hristos există deja, şi ei fiinţează în afara ei. Acestea nu sunt „biserici"! Pentru ca o adunare să poată fi ceea ce Sfinţii numesc Biserică, este nevoie să păstreze întreagă, neschimbată, neînnoită toată învăţătura de credinţă, aşa cum au primit-o Sfinţii Părinţi, urmaşi ai Apostolilor, întruniţi în cele Şapte Sfinte Soboare. Toţi aceştia, insuflaţi de Duhul Sfânt, ne-au lăsat pecetluită cu sângele lor, o singură, adevărată şi dreaptă credinţă, întru o singură, adevărată şi dreaptă Biserică, tocmai de aceea numită - după ruperea şi anatemizarea catolicilor la 1054 - Biserica Ortodoxă, adică drept-credincioasă.

Nimeni, niciodată nu va putea alcătui o altă „Biserică" decât cea lăsată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfinţilor Părinţi ai Ortodoxiei

Biserica este Una şi Unul Sfânt este Capul ei, şi nimeni, niciodată nu va putea alcătui o altă „Biserică" decât cea lăsată de Hristos, Sfinţilor Părinţi ai Ortodoxiei. Tocmai această provocare ne-o aruncă celelalte „credinţe" - o nouă predanie, alte învăţături, un alt dumnezeu - care caută să ne dezrădăcineze din Ortodoxie, să ne dezbine neamul, să ne euro-înglobeze.

Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea că şi ei au Biserică şi Sfinte Taine, prin participarea noastră la rugăciunile în comun cu catolicii şi protestanţii, fapte ce odihnesc pe aceştia în ereziile credinţelor lor. Limpede trebuie să fie pentru oricare dintre „ortodocşi" - ierarhi, preoţi, călugări, teologi sau mireni - ce se pleacă spre comuniunea cu ereticii, că se leapădă de Trupul cel Viu al Bisericii lui Hristos, fapt pentru care aceştia se vor judeca laolaltă cu ereticii alături de care s-au rugat şi împărtăşit, dar mai ales se vor osândi pentru sminteala ce o arată celor neîntăriţi în credinţă.

Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli hotărăşte: „Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor să se roage, să fie caterisit şi să se afurisească!" însă aceste înşelătoare chemări la „unitate în diversitate" ascund sub chipul faptei bune depărtarea creştinului ortodox nu numai de acest Canon, ci de toate Dogmele şi Canoanele Bisericii şi de rânduielile Sfinţilor Părinţi ai Ortodoxiei. Iar fără dreptarul vieţuirii Sfinţilor nu vom putea ajunge în Împărăţia Cerurilor spre a ne împărtăşi din aceeaşi odihnă cu Sfinţii.

Pentru ortodocşi nu este posibilă unirea cu catolicii atâta timp cât aceştia nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare, etc., etc.), la neo-rânduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin afundare, precum Sfinţii Părinţi au hotărât. Nu putem uita istoria încă sângerândă a uniaţiei catolice din Ardeal şi nu putem fi ignoranţi la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de către Marele Apus. Astfel, chemăm toată suflarea ortodoxă spre a se împotrivi oricăror rugăciuni în comun cu catolicii şi protestanţii. Îndemnăm pe ortodocşii creştini a se opune ereziei ecumeniste care prin „reconciliere şi unitate" subminează însăşi unimea Bisericii lui Hristos. După Schisma din 1054, toţi cuvioşii şi mărturisitorii Părinţi au luptat împotriva eresurilor papei, a dogmelor mincinoase şi expansiunii politice, plătind aceasta cu însuşi scump sângele lor. Pentru aceasta, Sfântul Paisie de la Neamţ (+1794) spune: „Pe papa, Sfânta Biserică îl afuriseşte! Şi eu împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc!" Cuvintele lor au până astăzi puterea şi lucrarea Duhului Sfânt şi ne întăresc a crede că: „Este doar o singură Biserică a lui Hristos - cea Ortodoxă, apostolească şi sobornicească, nu mai multe" (Sfântul Fotie al Constantinopolului)

Sfânta Scriptură îndeamnă să ne rugăm pentru eretici şi păgâni [nu cu ei!], ca aceştia să se întoarcă în Biserica Ortodoxă şi să afle adevărul

Sfântul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind îndemnat de împărat şi de dregători să fie "conciliant" cu rău-credincioşii păgâni şi să participe la jertfele lor, grăieşte: „Eu mă supun legilor împăratului ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea şi Sfânta Scriptură îndeamnă să ne rugăm pentru ei [nu cu ei!], ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul" (Biserica şi Statul). Această mărturie arată: întâi, până unde merge supunerea faţă de mai marii Bisericii şi ai stăpânirilor lumeşti; apoi, faptul că nu toţi oamenii Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu propovăduit în Ortodoxie, printre aceştia numărându-se mulţi dintre creştinii ortodocşi ai vremurilor noastre.

Pe ierarhii şi preoţii ce vă amăgesc spre a vă câştiga la „rugăciunile în comun", se cuvine a-i întreba:

Oare catolicii de azi au lepădat eresurile părinţilor lor, rătăciri pentru care au ucis pe sfinţii şi mărturisitorii români ca Visarion, Sofronie şi Oprea?

De ce în urma acestor "rugăciuni", "fraţii" catolici şi protestanţi nu leapădă învăţăturile eretice, întorcându-se la botezul apostolic?

De ce noi ortodocşii suntem cei care trebuie de fiecare dată să călcăm peste învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pentru a nu sminti pe "fraţi"?

Ce interese se află în spatele acestor mascarade "bisericeşti"?

Se doreşte oare ca poporal să lepede adevărata credinţă ortodoxă, pentru a se uni cu Noua împărăţie a lui Antihrist?

Mulţi vor veni în numele Meu şi pe mulţi vor înşela (Matei 24:5). Privitor la cele de mai sus, Sfântul Iacob Hozevitul (+1960) arată: "Vorbesc şi fraţii mincinoşi de sfânta şi preadulcea Ortodoxie, de dragoste, de curăţie pentru fapta bună, de smerenie şi de virtute, şi ajută obştile creştineşti. Cât e de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine au înaintea lor. Cât e de uşor să fie atraşi la ideile lor "filosofice" şi să-i creadă! Dacă răscoleşte cineva adânc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numeşte OM"


Te poţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor ===>>> dublu click pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012


Comentarii


  Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

  Cautare


  Categorii

  Aboneaza-te la insemnari


  Ultimele insemnari

  Blog Status

  Vizitatori:111.530
  Insemnari:16
  Comentarii:0

  Arhiva

  Blogarama - The Blog Directory
  † Fi-vor închinate aceste pagini Ţie, Doamne, ca să trăiesc după ce mor †
  † Mulţumesc Bunului Dumnezeu că a îngăduit şi unui vas slab şi neputincios cum sunt, să slujească Bisericii Ortodoxe Române †
  † Slavă şi mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile şi binecuvântările Sale †
  Copyright © 2007
  ® Toate drepturile rezervate
  Mărturisitor Ortodox
  Pentru propuneri, sugestii, trimiteţi e-mail: marturisitorortodox@yahoo.com BlogCatalog.roDirectory of Religion Blogsblog search directory
  Vă puteţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor, puteţi fi alături de noi, dând dublu click direct pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012

  Blog Flux Pinger - reliable ping service.
  powered by
  www.ABlog.ro
  Termeni si Conditii de Utilizare